Advertisement

ICF Core Set voor slechthorendheid in Nederland

 • Lisette M. van LeeuwenEmail author
 • Paul Merkus
 • Marieke Pronk
 • Marein van der Torn
 • Marcel Maré
 • S. Theo Goverts
 • Sophia E. Kramer
onderzoek in het kort
 • 4 Downloads

Inleiding

Oor- en gehoorproblemen beïnvloeden de algehele gezondheid en het functioneren in het dagelijks leven van een persoon, ook op het werk.1-4 De reguliere zorg in de keel-, neus- en oorheelkundige (KNO)-praktijk en die van het Audiologisch Centrum (AC) focust vaak op pathologie en functie terwijl die van de bedrijfsarts zich richt op het functioneren op de werkplek.

Toepassing van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) beoogt een integrale benadering te faciliteren waarbij alle probleemgebieden binnen de gezondheid en het functioneren die gerelateerd zijn aan de oor- en gehoorproblemen worden meegenomen. Dit classificatiesysteem biedt een universeel raamwerk waarmee het functioneren van mensen met specifieke gezondheidsproblemen in kaart kan worden gebracht aan de hand van categorieën en bijbehorende codes op 4 domeinen: functies (bijvoorbeeld Gehoorfunctie; b240), anatomische eigenschappen (bijvoorbeeld Binnenoor; s260), activiteiten en...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 • Lisette M. van Leeuwen
  • 1
  Email author
 • Paul Merkus
  • 2
 • Marieke Pronk
  • 3
 • Marein van der Torn
  • 4
 • Marcel Maré
  • 5
 • S. Theo Goverts
  • 6
 • Sophia E. Kramer
  • 7
 1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 2. 2.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 3. 3.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 4. 4.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 5. 5.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 6. 6.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands
 7. 7.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations