Advertisement

Modelbouw inzake de bescherming van de werknemer

Hoe onderliggende principes de verschillen tussen België en Nederland verklaren (deel I)
  • Jan Van PeteghemEmail author
historie
  • 1 Downloads

De reglementering op het vlak van de arbeidsomstandigheden en de organisatie van takken uit de sociale zekerheid die het gevolg zijn van onveilig en ongezond werk (we hebben het dan over de regelingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen), liggen van oudsher volledig in de handen van elk land afzonderlijk. Dat is zelfs zo binnen de EU, die immers in de eerste plaats een economische ruimte is en geen sociale. Tot nader order beschikken individuele lidstaten dus over de volledige autonomie om hun socialezekerheidsstelsels en (in een wat beperktere mate) hun wetgeving ter bevordering van de veiligheid en de gezondheid op het werk uit te bouwen zoals zij dat zien. Dat is overal zo in de wereld en dat heeft voor gevolg dat sommige landen opteren voor een minimalistische invulling (bijvoorbeeld de Verenigde Staten), terwijl andersom de Noord-Europese staten bekend staan om hun verreikende sociale bescherming.

Maar zelfs naties met een goed uitgewerkt maatschappelijk vangnet en een...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations