Advertisement

Recht op inzage: ongevraagd geven?

  • Paul van DelftEmail author
uitspraken tuchtcollege
  • 21 Downloads

Inleiding

Een vraag die binnen het bestuursrecht regelmatig aan de orde komt, is de vraag of en wanneer een persoon recht heeft op inzage en correctie van zijn dossier. Ook binnen de uitvoeringspraktijk van de verzekeringsarts komt deze vraag voor en heeft recent zelfs aanleiding gegeven tot een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege.

De kwestie

Aan betrokkene, verder klaagster te noemen, werd met ingang van 14 maart 2010 een WIA-uitkering toegekend. Deze uitkering werd bij besluit van 14 juli 2014 met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum ingetrokken omdat klaagster niet voldaan had aan haar verplichting om UWV op de hoogte te stellen van wijzigingen in inkomen en activiteiten. Haar werd namelijk verweten dat zij niet gemeld zou hebben dat zij bedrijfsmatige activiteiten verrichtte in een bedrijf dat mede op haar naam stond. Nadat het door klaagster ingestelde bezwaar en beroep ongegrond was verklaard, werd door klaagster hoger beroep ingesteld bij de Centrale Raad van Beroep....

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations