Advertisement

Is acuut coronair syndroom door werkstress een beroepsziekte?

  • Jan SiebersEmail author
beroepsziekten
  • 10 Downloads

Werkgerelateerde risicofactoren zoals ploegendiensten en werkstress staan in verband met hart- en vaatziekten.1 Op individueel niveau is een causale relatie tussen werkstress en het optreden van bijvoorbeeld een acuut coronair syndroom (ACS) echter lastig omdat veel andere persoonsgebonden risicofactoren een bijdrage leveren. Of de hier beschreven casus wel of niet als een beroepsziekte kan worden geduid is niet eenvoudig. In kader 1 staan epidemiologische uitgangspunten over causale relaties bij multifactoriële aandoeningen.2 Bevindingen afwegen aan het hand van de 6-stappensystematiek maakt het voor bedrijfsarts en betrokkene mogelijk om bij een vermoede beroepsziekte tot een aanvaardbaar oordeel te komen.

Multifactoriële aandoening analyseren

Het kenmerk van een multifactoriële aandoening is dat er meer dan één causaal mechanisme is, waarbij wordt aangenomen dat elk causaal mechanisme de gezamenlijke actie omvat van meerdere samenstellende factoren. We kunnen hier spreken van...

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations