Advertisement

van de verenigingen

  • Bohn Stafleu van Loghum
van de verenigingen

Samenvatting

Minister Koolmees heeft vlak voor Kerst (20 december) aan de Tweede Kamer een brief gezonden om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper te maken.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations