Advertisement

Beoordelen functionele mogelijkheden een fluitje van een cent. Toch?

  • Selwin Audhoe
congresverslag
  • 1 Downloads

Samenvatting

Het beoordelen van de functionele mogelijkheden van een zieke werknemer behoort tot een van de vier beoordelingstaken en is de kerntaak van de verzekeringsarts (Gezondheidsraad 2005). Gezien het belang dat aan deze kerntaak wordt gesteld, zou voor een goed opgeleide en ervaren verzekeringsarts de beoordeling van de functionele mogelijkheden een fluitje van een cent moeten zijn. Toch?

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

  • Selwin Audhoe
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations