Advertisement

Asbest in straalgrit

Een idee over de blootstelling is het begin en het einde
 • Peter van Balen
 • Rik Menting
voor de praktijk

Samenvatting

Plotseling blijkt dat blootstelling aan asbestvezels heeft plaatsgevonden waarbij niet bekend was dat sprake was van asbesthoudend materiaal. Onverwachte blootstelling aan asbest gaat gepaard met onzekerheid voor werknemers en werkgevers; er ontstaat vraag naar onderzoek. De arbeidshygiënist vormt zich retrospectief een beeld over deze blootstelling. De blootstellingsinschatting is de basis om samen met een bedrijfsarts een inschatting te maken van het gezondheidsrisico. Aandacht voor risicocommunicatie en samenwerking is essentieel.

Literatuur

 1. 1.
  iSZW. Staat van Arbeidsveiligheid, 13 april 2018.Google Scholar
 2. 2.
  Ruers RF. Samenvatting proefschrift – Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap 2012; (3, 4), 89–93.Google Scholar
 3. 3.
  Asbestos Safety and Eradication Agency. Measurement of asbestos fibre release during removal works in a variety of DIY scenarios. Australian Government. ASEA Reports 2016.Google Scholar
 4. 4.
  Ministerie van SZW. Achtergronddocument – verlaging van de grenswaarde van asbest amfibolen; wijziging van de risicoklasse-indeling.Google Scholar
 5. 5.
  Besluit van 19 september 2016 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van een grenswaarde voor asbest, … Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2016, nr. 340.Google Scholar
 6. 6.
  Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: longkanker. Den Haag 26 juli 2005.Google Scholar
 7. 7.
  Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: asbestose. Den Haag 29 maart 1999.Google Scholar
 8. 8.
  Gezondheidsraad. Protocollen asbestziekten: maligne mesothelioom. Den Haag 15 april 1998.Google Scholar
 9. 9.
  Gezondheidsraad. Asbest, Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling. Den Haag 2010.Google Scholar
 10. 10.
  Inspectie Leefomgeving en Transport. Bevindingenrapport asbesthoudend straalgrit. Den Haag 22 maart 2018.Google Scholar
 11. 11.
  Tromp P et al. Blootstelling aan asbest van werknemers bij opruimen van met asbest verontreinigd gebruikt straalgrit (fase 1). Projectnummer 060.30858. TNO 13 november 2017.Google Scholar
 12. 12.
  Spaan S et al. Beoordeling van blootstelling aan asbest voor werknemers (en omwonenden) tijdens en na toepassing van met asbest verontreinigd straalgrit. Projectnummer 030.30858. TNO 25 oktober 2018.Google Scholar
 13. 13.
  Engelen J van et al. Gezondheidsrisico’s voor werknemers en omwonenden ten gevolge van blootstelling aan met asbest verontreinigd straalgrit. Opdrachtnummer Z/110037/3 RIVM 23 oktober 2018.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2019

Authors and Affiliations

 • Peter van Balen
  • 1
 • Rik Menting
  • 2
 1. 1.Arbeidshygiënist PreventPartner
 2. 2.Bedrijfsarts PreventPartner/De Bedrijfspoli

Personalised recommendations