Advertisement

Stilte voor de storm?

  • Wim Otto
hoofdredactioneel
  • 14 Downloads

Samenvatting

Het kabinet is met ingang van dit nieuwe jaar toch al ruim een jaar ‘oud’, maar op het gebied van bedrijfsgezondheidszorg en sociale verzekering hebben we nog weinig concreets gezien.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Wim Otto
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations