Advertisement

Aan het werk met gezondheidsproblemen

Negende Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid
  • Sigrid Troelstra
congresverslag
  • 10 Downloads

Samenvatting

Afgelopen 10 oktober was alweer de negende Academiseringsdag Arbeid en Gezondheid van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Het doel van dit symposium is om te laten zien hoe wetenschap en praktijk van Arbeid en Gezondheid elkaar kunnen versterken.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Sigrid Troelstra
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations