Advertisement

Schuifelen

Over de gemaksparadox
  • Anita Kaemingk
column
  • 5 Downloads

Samenvatting

Hoe groot is de kans dat ik in een rolstoel terechtkom? Die vraag spookt de laatste tijd soms door mijn hoofd. Voordat u vergenoegd in uw handen wrijft met de gedachte: wat een interessante nieuwe fobie, ik denk dat dit scenario niet ondenkbeeldig is.

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2018

Authors and Affiliations

  • Anita Kaemingk
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations