Advertisement

Equality of arms: het verlossende woord?1

 • Jim FaasEmail author
voor de praktijk
 • 36 Downloads

Samenvatting

Kort geleden besprak ik in dit tijdschrift 2 het spraakmakende Korošec-arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en de mogelijke consequenties van dit arrest voor de Nederlandse rechtspraktijk. De hamvraag is of er sprake is van ‘equality of arms’ – een gelijkwaardige procespositie – , zoals vereist door artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), daar waar de overheid voor haar beslissingen gebruik moet maken van medische deskundigheid, zoals in WIA-zaken of BMA-zaken (zaken van het Bureau Medische advisering, dat adviseert aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND). Hoe moet de bestuursrechter die ‘equality of arms’ vaststellen en is de onafhankelijkheid van bijvoorbeeld verzekeringsartsen daarbij in het geding? Met spanning was het wachten op een uitspraak van ons hoogste rechtscollege over deze materie. Die uitspraak is er nu en bespreek ik in dit artikel. 3

Arrest EHRM Korošec Equality of arms Onafhankelijkheid onpartijdigheid deskundige 

Noten

 1. 1.
  Dit artikel is een bewerking van ÄSK2017/151, met noot Faas.Google Scholar
 2. 2.
  Faas WA. ‘Onafhankelijkheid verzekeringsartsen in het geding?’ TBV 2017; 3: 109-111.Google Scholar
 3. 3.
  Centrale Raad van Beroep, 30 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2226 en Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 30 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1674. Beide rechtscolleges deden gecoördineerd op dezelfde datum uitspraken met dezelfde rechtsoverwegingen. Daarbij hebben zij uitgangspunten geformuleerd voor de rechter voor de beoordeling van zaken waarin de overheid zich beroept op een advies van een eigen medisch deskundige.Google Scholar
 4. 4.
  EHRM 5 juli 2007, ECLI:CE:EHRC:2007:0705JUD003193004 (Sara Lind Eggertsdóttir/ IJsland). Te weten: 1. de aard van de aan de deskundige opgedragen taak, 2. de positie van de deskundige in de hiërarchie tot het betrokken bestuursorgaan en 3. de rol van de deskundige in de procedure, in het bijzonder het gewicht dat door de rechter aan het deskundigenoordeel wordt toegekend.Google Scholar
 5. 5.
  Bijvoorbeeld door de onafhankelijkheid en onpartijdigheid duidelijk en kenbaar institutioneel te waarborgen. Suggesties hiervoor zijn te vinden in mijn noot ÄSK2016/27, p. 106. Zie ook: G. de Groot, ‘Deskundigenbewijs in het bestuursrecht na het Korošec-arrest’, NJB 2017/473, p.586 (tweede aanknopingspunt).Google Scholar
 6. 6.
  Zie: Faas WA e.a., ‘Een kijkje in de ziel van de bestuursrechter; ervaringen met en opvattingen van bestuursrechters over de inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen’. Expertise en Recht, 2016-3, p.96.Google Scholar

Copyright information

© Stichting tot Bevordering der Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.verzekeringsarts en jurist. Hij is onderzoeker bij de faculteit Rechtsgeleerdheid VU/KCVG en werkzaam bij UWV

Personalised recommendations