Welke bijdrage kan de oncologiefysiotherapeut leveren aan de arbeidsre-integratie van borstkankerpatiënten?

  • M. Verbeek
VOOR DE PRAKTIJK
  • 122 Downloads

SAMENVATTING

De absolute incidentie van borstkanker bij vrouwen zal de komende jaren stijgen. Hierdoor zal ook het aantal vrouwen toenemen dat verder moet leven en werken met de gevolgen van de behandeling van borstkanker. Kankerpatiënten ondervinden vaak problemen bij hun terugkeer naar werk. De belemmerende factoren hangen samen met de ziekte en de behandeling, evenals onvoldoende aandacht voor kanker en werk en de gebrekkige communicatie daarover met en over kankerpatiënten. Door middel van een literatuurstudie zijn de feiten, cijfers, risicofactoren en behandelmethoden onderzocht. Zij worden kort beschreven en daarbij wordt de mogelijke bijdrage van de oncologiefysiotherapeut aan de vermindering of opheffing van belemmeringen belicht. De oncologiefysiotherapeut is, door middel van een post-hbo-opleiding, gespecialiseerd in de mogelijke fysieke bijwerkingen en complicaties van de borstkankerbehandeling op orgaan- en functieniveau op korte en langere termijn. De oncologiefysiotherapeut kan de implicaties hiervan voor de arbeidssituatie goed taxeren.

BORSTKANKER ARBEIDSRE-INTEGRATIE VAN BORSTKANKERPATIËNTEN BIJDRAGE (VAN DE) ONCOLOGIEFYSIOTHERAPEUT 

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • M. Verbeek
    • 1
  1. 1.Centrum voor Beweging en Therapie te EindhovenEindhovenThe Netherlands

Personalised recommendations