Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Onduidelijke pijnklacht door een breuk

  • 1 Accesses

Samenvatting

Klachten bij een cracked tooth kunnen vaak erg uiteenlopen: van een lichte gevoeligheid bij koude tot een heftige pijn bij eten. Röntgenologisch zijn er vaak geen afwijkingen waarneembaar. Vaak is er maar een kleine restauratie zichtbaar – niet iets wat aanleiding lijkt te geven tot deze pijnklachten. Daarbij is het ook voor de patiënt vaak niet duidelijk waar de pijn vandaag komt. Omdat het herkennen van een cracked tooth lastig is volgt hierna een casus met de kenmerkende symptomen van een cracked tooth.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3a-b
Afb. 4

Author information

Correspondence to Dieuwertje de Groot-Kuin.

Additional information

Dieuwertje de Groot-Kuin studeerde in 2010 af als tandarts aan het ACTA. Daarna heeft zij enkele jaren in een algemene praktijk gewerkt en lesgegeven aan het Radboudumc bij de vakgroep Orale Functieleer. In 2017 heeft zij haar opleiding tot endodontoloog aan het ACTA afgerond. Sindsdien is zij is vier dagen per week alszodanig werkzaam in een praktijk in Nijmegen en in Horst.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

de Groot-Kuin, D. Onduidelijke pijnklacht door een breuk. Tandartsprakt 41, 40–41 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0011-3

Download citation