Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Vervangen van een gechipte kroon

Aanvullende registraties bij een indirecte restauratie

  • 1 Accesses

Samenvatting

Occlusale slijtage van elementen en restauraties kan zich voordoen bij een normale occlusie en articulatie en wordt verergerd als een patiënt bruxeert. Maar als een restauratie occlusaal slijt of chipt terwijl de natuurlijke elementen niet dezelfde schade vertonen, kan dit als oorzaak hebben dat niet de juiste beetregistratiemethoden zijn toegepast. Het kan ook worden veroorzaakt doordat de tandtechnicus de aangeleverde informatie niet op de juiste manier heeft kunnen verwerken bij het vervaardigen van de restauratie. Het maken van een extra registratie in centrale relatie naast de registratie in maximale occlusie levert in de meeste gevallen twee verschillende posities op waarin de modellen tegenover elkaar gezet kunnen worden. Dit is waardevolle informatie die door de tandtechnicus geïnterpreteerd en verwerkt moet kunnen worden.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Afb. 1-2
Afb. 3
Afb. 4-5
Afb. 6-7
Afb. 8-9
Afb. 10
Afb. 11-13
Afb. 14-15
Afb. 16-17
Afb. 18
Afb. 19
Afb. 20
Afb. 21
Afb. 22-24
Afb. 25
Afb. 26
Afb. 27-29
Afb. 30-31
Afb. 32

Author information

Correspondence to Luke Bosker.

Additional information

Luke Bosker (ACTA, 2010) is als tandarts werkzaam bij Tandartspraktijk De Zuid-As in Amsterdam en Tandarts Abas in Bussum. Daarnaast is hij in opleiding tot NVVRT-erkend restauratief tandarts.

Edris Rasta is als porseleintechnicus werkzaam bij Excent Tandtechniek in Gouda en geeft internationaal cursussen en lezingen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bosker, L., Rasta, E. Aanvullende registraties bij een indirecte restauratie. Tandartsprakt 41, 32–38 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0009-x

Download citation