Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Het nederlands elftal in de wachtkamer

  • 2 Accesses

Samenvatting

Door de week is Tandheelkundig Centrum Arnhem Noord een gewone tandartspraktijk. Maar op zaterdagen kan er zomaar een topsporter of zelfs een heel team in de wachtkamer zitten. Tandartsen Jelly van der Brugge en Roel de Maat hebben ooit het initiatief genomen om hiervoor hun diensten aan te bieden en dat is niet zonder gevolgen gebleven.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to Frank van Wijck.

Additional information

Frank van Wijck is freelance journalist gespecialiseerd in gezondheidszorg.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Wijck, F. Het nederlands elftal in de wachtkamer. Tandartsprakt 41, 29–31 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0008-y

Download citation