Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Glazuurprojecties: lokale etiologie voor furcatieproblematiek

Glazuurprojecties en furcatiebetrokkenheid

  • 3 Accesses

Samenvatting

Een glazuurprojectie is een veel voorkomend fenomeen, doch relatief onbekend onder clinici. Men spreekt over deze anatomische variatie als het glazuur vanaf de glazuurcementgrens vanuit de glazuurkap doorloopt in het furcatiegebied. Deze locatie kenmerkt zich door een epitheliale aanhechting van het tandvlees, en afwezigheid van parodontaal ligament. Dit zou zeer lokale parodontale afbraak en furcatieproblematiek kunnen verklaren. Deze aanname geniet sterke wetenschappelijke ondersteuning1,2.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3
Afb. 4
Afb. 5
Afb. 6
Afb. 7
Afb. 8
Afb. 9
Afb. 10
Afb. 11
Afb. 12
Afb. 13
Afb. 14
Afb. 15
Afb. 16
Afb. 17
Afb. 18
Afb. 19
Afb. 20
Afb. 21
Afb. 22
Afb. 23
Afb. 24
Afb. 25
Afb. 26
Afb. 27

Author information

Correspondence to Erol Liefferink.

Additional information

Erol Liefferink is tandarts-parodontoloog. Hij volgde de postinitiële opleiding Parodontologie (ACTA 2016) en is werkzaam bij diverse tandartspraktijken op verwijsbasis. Daarnaast is hij bestuurslid (penningmeester) van de Vereniging Medisch Tandheelkundige Interactie (VMTI).

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Liefferink, E. Glazuurprojecties en furcatiebetrokkenheid. Tandartsprakt 41, 23–28 (2020). https://doi.org/10.1007/s12496-020-0007-z

Download citation