Advertisement

Supervisie en coaching

, Volume 28, Issue 4, pp 209–211 | Cite as

Martin Appelo (2011). Het gelaagde brein. Reflectie en discipline bij het werken aan verandering. Amsterdam: Boom. 240 p., ISBN 978 94 6105 301 5, € 22,95.

  • Hans Bennink
Literatuur
  • 330 Downloads

Inleiding

Hoe komt het dat het zo moeilijk is om ongezonde gewoonten te veranderen? Waar ligt het aan dat zoveel mensen blijvend kampen met psychische en relationele problemen? InHet gelaagde brein probeert Martin Appelo antwoord te geven op de vraag welke consequenties kennis over onze hersenen heeft voor het werken aan gedragsverandering. Het boek biedt een stappenplan voor reflectie en discipline, waarmee op nuchtere wijze de balans opgemaakt kan worden en vervolgens besloten kan worden om gedrag al dan niet te veranderen. Het boek is vooral bedoeld als zelfhulpboek, maar is ook gericht op hulpverleners die kortdurend werken of eens een andere invulling aan de therapie willen geven. Ik ben het boek gaan lezen met als primaire vraag wat het te bieden heeft aan professionele begeleiders die zich als supervisor, coach of anderszins bezighouden met leren dat gericht is op verbetering van het beroepsmatig handelen.

De auteur is gezondheidszorgpsycholoog en gedragstherapeut, werkt als...

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Hans Bennink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations