Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 16–18 | Cite as

Project HOPEVOL

Op weg naar de hospicezorg van de toekomst
  • Wendelien van OostromEmail author
Praktijk
  • 1 Downloads

De hospicezorg ontwikkelt zich sinds de jaren 90 van de vorige eeuw zonder enige vorm van sturing. Het project HOPEVOL heeft de ambitie verandering daarin aan te brengen. Wendelien van Oostrom, sinds kort directeur van Hospice Dôme in Amersfoort, sprak erover met de projectleider, hoogleraar Palliatieve zorg/Hospicezorg Saskia Teunissen.

Saskia Teunissen: "De letters in het project HOPEVOL staan voor HOspicezorg die Passend is en de Eigen wens van mensen in de terminale fase VOLgt. De titel van het project zegt het al: we maken inzichtelijk hoe de hospicezorg in Nederland er volgens de zorgvragers in de toekomst uit moet zien. Met zorgvragers bedoelen we zowel mensen die gebruik zouden kunnen maken van hospicezorg, als hun naasten. We willen met het onderzoek inzichtelijk krijgen welke zorgvragers in hospices verblijven, wat hun behoefte aan zorg en ondersteuning is en of − en dat is een belangrijke deelvraag − er eigenlijk verschillen in zorgvragen en zorgbehoeften zijn bij mensen...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations