Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 5, pp 10–12 | Cite as

Vermoeidheid bij kanker

Nieuwe richtlijn met duidelijke focus
  • Paula BakhuisEmail author
Praktijk
  • 1 Downloads

De richtlijn Vermoeidheid bij kanker is herzien. In dit artikel komen drie leden van de richtlijnwerkgroep aan het woord: prof. dr. C.C.D. van der Rijt (voorzitter van de werkgroep), Michelle Wals (lid van de werkgroep, ex-verpleegkundige, lid van de expertgroep uitgezaaide borstkanker bij de Borstkankervereniging) en Marlies Peters (lid van de werkgroep, oncologieverpleegkundige, vertegenwoordiger van de V&VN).

Prof. dr. C.C.D. van der Rijt (1960) is hoogleraar Palliatieve oncologische zorg en internist-oncoloog bij het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam, tevens, gemandateerd vanuit de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), voorzitter van de werkgroep herziene richtlijn Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase.

We hebben vijf vragen voor haar.

Waarom was er behoefte aan een nieuwe richtlijn?

"Vermoeidheid heeft een grote impact op patiënten met kanker. Er spelen veel factoren een rol, zowel qua oorzaken als qua beïnvloeding. Het meeste onderzoek richt zich tot nu toe op...

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations