Advertisement

Pallium

, Volume 21, Issue 1, pp 28–29 | Cite as

E-Pal

  • Rob BruntinkEmail author
E-Pal

Deze rubriek wordt verzorgd door de redactie van E-pal, een via e-mail verspreid kwartaalblad met samenvattingen van artikelen uit diverse periodieken over palliatieve zorg. Het is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners in de palliatieve zorg.

Gesprekken aan het einde van het leven: intermenselijke en professionele kunst

Jöhannesdöttir S e.a. Communication is more than just a conversation: Family members' satisfaction with end-of-life care. Int J Palliat Nurs 2018;24: 483-491. doi: 10.12968/ijpn.2018.24.10.483.

Samenvatting

Inleiding en methode

Goede palliatieve zorg met het levenseinde in een huiselijke omgeving en zorgvuldige begeleiding is niet altijd mogelijk. In IJsland overlijden palliatieve patiënten helaas vaak bij acute opnames in ziekenhuis of verpleeghuis. Dit IJslandse onderzoek bekijkt de ervaringen van naasten en de communicatiefactoren. Hiervoor werden naasten van overleden palliatieve patiënten in ziekenhuizen en in een verpleeghuis geïnterviewd....

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature  2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Bohn Stafleu van LoghumHoutenNetherlands

Personalised recommendations