Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Reflecteren helpt

Samenvatting

In welk sociaal domein de sociaal professional ook werkt of welk profiel de student ook kiest, zij zullen altijd ‘werken met mensen’, of het doel hebben om ‘de samenleving te verbeteren’. In dit nummer een hernieuwde kennismaking met de opbouwwerker. Dit werk leek aanvankelijk verdwenen te zijn. In Capelle aan de IJssel en Rotterdam is het weer helemaal terug. Het zijn misschien niet meer de vrijbuiters van de jaren zeventig en tachtig. Ze praten over werkmethoden, over verbinden, maar ze werken nog steeds aan verbetering van de kwaliteit van samenleven, en vertellen daarover in een interview met Josien Hofs.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to Marian Kremers.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kremers, M. Reflecteren helpt. Vakbl Soc Werk 21, 4 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0282-7

Download citation