Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Nieuws

  • 3 Accesses

Samenvatting

Kwetsbare jongvolwassenen ondervinden naast hun mentale problematiek ook problemen op andere gebieden zoals verminderde studieprestaties of voortijdige studie-uitval, werkloosheid, eenzaamheid en financiële druk of armoede.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to Mariette Hermans.

Additional information

Voor deze rubriek kun je nieuws, reacties en tweets mailen en twitteren naar de redactie:

@bladsociaalwerk

vakbladsociaalwerk@gmail.com

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Hermans, M. Nieuws. Vakbl Soc Werk 21, 5–7 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0200-z

Download citation