Springer Nature is making Coronavirus research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Platform en netwerk van professionals in sociaal werk

In gesprek over de toekomst van sociaal werk

Samenvatting

Tijdens zes goedbezochte regiobijeenkomsten hebben we met leden en niet-leden gesproken over de toekomst van het sociaal werk en de BPSW. Hetzelfde gesprek hebben we ook met elkaar gehad in de functiegroepen van de BPSW.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Correspondence to Jan Willem Bruins.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Bruins, J.W. In gesprek over de toekomst van sociaal werk. Vakbl Soc Werk 21, 40–42 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0188-4

Download citation