Advertisement

Springer Nature is making SARS-CoV-2 and COVID-19 research free. View research | View latest news | Sign up for updates

Goede samenwerking tussen ouders en pleegouders bevorderen

Weten is nog geen doen

  • 10 Accesses

Samenvatting

Goede samenwerking tussen ouders en pleegouders helpt pleegkinderen op te groeien in twee families en voorkomt breakdowns. Het klinkt als een open deur, maar weten is nog geen doen. Vaak is de relatie broos en daardoor kan handelingsverlegenheid een rol spelen. Hoe kunnen sociaal werkers in de pleegzorg de samenwerking versterken en stimuleren?

This is a preview of subscription content, log in to check access.

We’re sorry, something doesn't seem to be working properly.

Please try refreshing the page. If that doesn't work, please contact support so we can address the problem.

Bronnen

  1. Aartsen, Y. (2016). Samenwerking tussen ouders en pleegouders. Dat gaat wel heel ver. (Masterthesis). Arnhem: Lindenhout.

  2. Daamen, W. (2017). Partnerschap met ouders. Wat werkt? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

  3. Koot, D. van de & Noordegraaf, M. (2018). ‘Maar dat zijn je ouders’. Samenwerking in gezinshuizen door de ogen van jongeren, ouders en gezinshuisouder. Ede: Christelijke Hogeschool Ede.

Download references

Author information

Correspondence to Yvonne Aartsen.

Additional information

Yvonne Aartsen is werkzaam bij entrea lindenhout als beleidsadviseur en coördinator pleegzorg. Ellen Schep is promovenda aan de Rijksuniversiteit Groningen en opleidingsdocent pedagogiek en onderzoek aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Aartsen, Y., Schep, E. Weten is nog geen doen. Vakbl Soc Werk 21, 8–11 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0187-5

Download citation