Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 19–20 | Cite as

‘Overal ter wereld vrienden’

  • Mariette Hermans
Internationaal
  • 2 Downloads

Samenvatting

The Council of International Fellowship (CIF) is een internationale vrijwilligersorganisatie die uitwisselingsprogramma’s organiseert voor professionals in het welzijnswerk. Er komt jaarlijks een groep deelnemers naar Nederland, en als Nederlander kun je in het buitenland aan een uitwisselingsprogramma deelnemen. In Nederland wordt het programma uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), faculteit Maatschappij en Recht.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Mariette Hermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations