Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 32–34 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 3 Downloads

Samenvatting

Ervaringsdeskundige Robin Timmers heeft in 2012 het eerste Steunpunt Stemmen Horen van Nederland opgericht. Daarnaast is hij nationaal en internationaal actief om kennis over stemmen horen te vergroten en de emancipatie van stemmenhoorders te bevorderen.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations