Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 2, pp 30–31 | Cite as

‘Je kunt alleen geven als je iets te geven hebt’

  • Marian Kremers
Samenwerking
  • 3 Downloads

Samenvatting

Mantelzorger Frank Verborg zorgt samen met anderen voor zijn schoonzus die een dwarslaesie kreeg na een val van de trap. Iedere zaterdag komt hij er over de vloer en doet klusjes.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.Sociaal werker en journalist

Personalised recommendations