Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 5–7 | Cite as

Nieuws

  • Tineke de Waard
Nieuws

Samenvatting

Op 13 maart vindt in Ede opnieuw de Dag van de Sociaal Werker plaats. Op dit inspirerende congres leer je van Jan Willem Duyvendak (UvA) wat het is om professioneel ongehoorzaam te zijn, hoor je meer over samenwerking tussen GGZ en het sociaal werkveld van Alie Weerman (Hogeschool Windesheim) en komt hoogleraar Halleh Ghorashi (VU Amsterdam) vertellen over inclusie van kwetsbare groepen.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Tineke de Waard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations