Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 20, Issue 1, pp 15–15 | Cite as

Gelijkheidsbeginsel

  • Margo Trappenburg
Wisselcolumn
  • 4 Downloads

Samenvatting

Jarenlang gaf ik aan mijn universitaire opleiding vooral college aan derdejaars studenten en aan masterstudenten. Dit jaar geef ik les aan onze eerstejaars. We hebben er daar negentig van, verdeeld over drie groepen van dertig. Elke groep heeft een eigen docent en de belangrijkste zorg van onze eerstejaars is gelijke behandeling. Ze vinden het problematisch als docent A de schrijfopdracht iets anders interpreteert dan docent B. Ze vinden het oneerlijk als docent B de opdrachten eerder nagekeken heeft dan docent C. Ze vinden het onrechtvaardig als docent C de opdrachten digitaal nakijkt terwijl docent A aantekeningen maakt op papier.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2019

Authors and Affiliations

  • Margo Trappenburg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations