Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 32–34 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Boeken
  • 11 Downloads

Samenvatting

Donderdag 22 februari verdedigde Peter Hendriks met succes zijn Engelstalige dissertatie over jonge vrouwelijke Turks- en Marokkaans-Nederlandse sociaal werkers. Het betreft een groep nieuwe professionals die doorgaans is opgegroeid met hoge verwachtingen maar weinig ondersteuning en vaak door de buitenwereld wordt beschouwd als onderdrukt en tegelijkertijd als krachtige rolmodellen met waardevolle ervaringskennis.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations