Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 15–15 | Cite as

Sociale inbedding als medicijn

  • Marc Hoijtink
Wisselcolumn
  • 98 Downloads

Samenvatting

Tegenspraak als medicijn tegen radicalisering van jongeren. Het is onderdeel van de veel geprezen Nederlandse ‘haarvatenaanpak’ tegen radicalisering. Kern daarvan is de gedachte dat de meeste terroristische aanslagen niet worden verijdeld door geavanceerde technologie van geheime diensten, maar door informatie die wijkprofessionals zoals politieagenten of straathoekwerkers ter ore is gekomen.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Marc Hoijtink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations