Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 24–26 | Cite as

Moreel beraad in het licht van sociale rechtvaardigheid

  • Fons Klaase
Beschouwing
  • 67 Downloads

Samenvatting

Sociale rechtvaardigheid is een belangrijke waarde in het sociaal werk. Het naleven van deze waarde vraagt van sociaal werkers dat zij mogelijk sociaal onrecht herkennen en aan de orde stellen. Dit onrecht is alleen niet altijd even duidelijk of herkenbaar. Het zit bijvoorbeeld ook in de categoriserende taal die sociaal werkers gebruiken om over hun cliënten te spreken. Hiervoor ontwikkelde Fons Klaase een nieuwe vorm van moreel beraad.

Bronnen

  1. Driessens, K. & Van Regenmortel, T. (2006). Bindkracht in armoede. Leefwereld en hulpverlening. Leuven: Lannoo-Campus.Google Scholar
  2. Ewijk, H. van (2010). Maatschappelijk werk in een sociaal gevoelige tijd. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
  3. Foucault, M. (2011). De moed tot waarheid. Het bestuur van zichzelf en de anderen II. Colleges aan het Collège de France (1983-1984). Amsterdam: Boom.Google Scholar
  4. Klaase, F. (2017). Professionele moed in het sociaal werk. Over sociale rechtvaardigheid, agogisch vakmanschap & het parrèsiastisch êthos. Delft: Uitgeverij Eburon.Google Scholar

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Fons Klaase
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations