Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 21–23 | Cite as

‘Gezag moet altijd gebaseerd zijn op instemming’

  • Mariëtte Hermans
  • Marian Kremers
Interview
  • 20 Downloads

Samenvatting

Lies Schilder doorliep een prachtige carrière die haar de afgelopen 7 jaar zeer geloofwaardig maakte als directeur van de beroepsvereniging voor professionals in het sociaal werk. Van maatschappelijk werker tot wijkwerker, actief bij het vrouwenplatform, in de praktijkbegeleiding, tot aan docent op de hogeschool en tot slot dus directeur. Misschien is ze wel een rolmodel?

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Mariëtte Hermans
    • 1
  • Marian Kremers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations