Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 4, pp 24–26 | Cite as

Sociaal werk inzake seksueel kindermisbruik

Behoedzaamheid op zijn plaats

  • Tineke de Waard
Achtergrond
  • 35 Downloads

Samenvatting

Misbruik van kwetsbare mensen, misbruik van macht: sinds #metoo houdt de stroom berichten hierover aan. De schok, de verontwaardiging en de roep om maatregelen zijn groot, vooral als het om minderjarigen gaat. Het onderwerp gaat gepaard met emoties, ook bij sociaal werkers die te maken krijgen met slachtoffers van misbruik. Wat is voor een sociaal werker methodisch van belang als je geconfronteerd wordt met seksueel misbruik?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Tineke de Waard
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations