Advertisement

Maatwerk

, Volume 11, Issue 2, pp 23–25 | Cite as

Mantelzorgondersteuning

Een onderzoek onder moeilijk bereikbare groepen mantelzorgers
 • Femmianne Bredewold
op onderzoek
 • 647 Downloads

De Gemeente Zwolle vroeg zich af of alle mantelzorgers in haar gemeente bekend waren met het Steunpunt Informele Zorg. Jongeren, allochtonen en mensen die zorgen voor iemand met psychische problemen bleek het steunpunt niet te bereiken. Femmiane Bredewold bracht samen met José Baars knelpunten en oplossingen in beeld.

Bronnen

 1. Bovenkamp, H. van de & M. Trappenburg (2008),Niet alleen de patiënt centraal: over familieleden in de geestelijke gezondheidszorg. Rotterdam: Erasmus MC Universitair Medisch Centrum.Google Scholar
 2. Bredewold, F.H. & J.M. Baars-Blom (2009),Kwetsbaar evenwicht. Een onderzoek naar mantelzorgers van mensen met psychiatrische problematiek, allochtone mantelzorgers en jonge mantelzorgers in de gemeente Zwolle. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken. Gereformeerde Hogeschool.Google Scholar
 3. Bron, P.E. (2004),Samen groeien we scheef. Een onderzoek naar de behoeften aan ondersteuning van mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening. Hengelo: Arcon Belangenbehartigers.Google Scholar
 4. Gemeente Zwolle afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (2006)Ondersteuning van mantelzorgers. Zwolle: Gemeente Zwolle.Google Scholar
 5. Tonkens, E., J. van den Broeke & M. Hoijtink (2009), Op zoek naar weerkaatst plezier. Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad. Amsterdam University Press: Pallas Publications.Google Scholar

Noot

 1. 1.
  In dit onderzoek hanteren wij de definitie van mantelzorg van de gemeente Zwolle (2006, p.18): ‘Onder mantelzorg wordt verstaan de langdurige zorg (meestal meer dan drie maanden) die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens direct omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de bestaande sociale relatie (familie, vrienden etc.). Het gaat om het verlenen van extra zorg, dus zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is.’Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

 • Femmianne Bredewold
  • 1
 1. 1.Welzijn van de Gereformeerde Hogeschool ZwolleCentrum voor Samenlevingsvraagstukken aan de academie ZorgEdeThe Netherlands

Personalised recommendations