Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 34, Issue 3, pp 172–173 | Cite as

Een opmerkelijke paradox

  • Rutger Jan van der Gaag
Opmerkelijk
  • 135 Downloads

Nederlanders behoren samen met de Scandinaviërs tot de gelukkigste mensen op deze aarde. Zo ook onze jeugd (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2012).

Helaas zijn wij ook wereldkampioen wat betreft kinderen in zorg! Als het gaat om (mentale) gezondheid moeten wij ons behoorlijke zorgen maken! Nederland onderscheidt zich wereldwijd niet in het feit dat één op de vier kinderen ergens in zijn ontwikkeling zichzelf en vooral zijn omgeving voor vragen stelt. Maar waar in de ons omringende landen een fractie wordt aangemeld bij de zorg (zo’n 4-5%) of in aanmerking komt voor speciaal onderwijs, ligt dat bij ons beduidend anders… Liefst 10% in het basisonderwijs en 17% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs kan dusdanig moeilijk meekomen dat zij als ‘zorgleerling’ extra aandacht en zorg behoeft (Onderwijsraad, 2010). Zijn wij een samenleving van kwetsbare lieden? Of hebben wij te goede zorg- en onderwijsvoorzieningen waardoor elk probleem wordt geproblematiseerd of gemedicaliseerd?

Waarom...

Literatuur

  1. Onderwijsraad (2010). Advies De school en leerlingen met gedragsproblemen, uitgebracht aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Den Haag: Onderwijsraad.Google Scholar
  2. Sociaal en Cultureel Planbureau (2012). Sturen op geluk. Den Haag: SCP.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Rutger Jan van der Gaag
    • 1
  1. 1.het umcn St. Radboud – Karakter uc NijmegenNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations