Kind & Adolescent

, Volume 34, Issue 2, pp 109–111 | Cite as

Het gaat de verkeerde kant op met ons universitair onderwijs

  • Helma Koomen
  • Henny Bos
Opmerkelijk
  • 170 Downloads

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

  • Helma Koomen
    • 1
  • Henny Bos
    • 1
  1. 1.afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en LerarenopleidingUniversiteit van AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations