Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 33, Issue 1, pp 50–53 | Cite as

Boeken

  • Bohn Stafleu van Loghum
Article
  • 57 Downloads

Kahn, René (2011).De appel en de boom. Amsterdam: Uitgeverij Balans.isbn 978 94 600 3295 0, 255 p., € 18,95

Onderzoek naar het belang van de wisselwerking tussen genen en omgeving voor het begrijpen van menselijk gedrag is een heuse trend in de sociale wetenschappen. Deze trend komt – in ieder geval gedeeltelijk – voort uit het toenemend wetenschappelijke bewijs voor de relevantie hiervan. In het populair wetenschappelijke boekDe appel en de boom wordt op basis van de beschrijving van een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken beargumenteerd dat niet ‘natureof nurture’ verantwoordelijk is voor hoe wij ons gedragen, maar ‘natureennurture’. In elke hoofdstuk staat een ander type menselijk gedrag centraal, zoals criminaliteit, intelligentie, verslaving, suïcide, depressie. Benadrukt wordt dat ervaringen in de kindertijd sterk bepalend zijn voor het al dan niet ontwikkelen van deze gedragingen. Juist in de vroege kindertijd kan de omgeving zorgen voor veel schade, maar is ook in...

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations