Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 33, Issue 1, pp 48–49 | Cite as

Nederlands onderzoek in de ontwikkelingspsychologie

  • Hans M. Koot
Article
  • 327 Downloads

Elke zes jaar worden de onderzoeksprogramma’s van de Nederlandse universiteiten per discipline beoordeeld op kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid. In de voorbije maanden was het onderzoek op het gebied van de psychologie van de universiteiten van Leiden, Amsterdam (UvA envu), Utrecht, Groningen en Tilburg aan de beurt. Een door deqanu (Quality Assurance Netherlands Universities) ingestelde internationale commissie las de zelfrapportages van de diverse onderzoeksprogramma’s, voerde gesprekken met de programmaleiders en promovendi en schreef in december het voorlopige rapport over haar bevindingen.

De commissie constateert dat de Nederlandse psychologie als geheel een zeer goede tot uitstekende kwaliteit heeft, met geavanceerde technieken werkt en in vergelijking met onderzoeksprogramma’s elders in de wereld zeer productief is. De commissie bespeurt in vergelijking met de evaluaties uit 1999 en 2006 een snelle toename in onderzoek naar neuropsychologische aspecten...

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2012

Authors and Affiliations

  • Hans M. Koot
    • 1
  1. 1.Afdeling OntwikkelingspsychologieVrije Universiteit AmsterdamAmsterdamThe Netherlands

Personalised recommendations