Advertisement

Kind & Adolescent

, 32:84 | Cite as

Omvang van kindermishandeling in het district Nickerie, Suriname

Onderzoek onder middelbare scholieren
 • L.M. van den Berg
 • K.C. Visser
 • F. Lamers-Winkelman
 • T.L.G. Graafsma
Artikelen

Samenvatting

Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de prevalentie en incidentie van kindermishandeling, uitgevoerd in het landbouwdistrict Nickerie, Suriname. De data gelden alleen voor het genoemde district, gezien de sterke verschillen in de bevolkingssamenstelling en de sociale structuur van de diverse districten. Door 345 middelbare scholieren van twaalf tot achttien jaar werd een vragenlijst over meegemaakte onaangename gebeurtenissen ingevuld. Hieruit bleek dat 61,2% van de jongeren ooit is mishandeld, en 37,4% werd mishandeld in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Er zijn verschillen per sekse en bevolkingsgroep gevonden. Er is een onderlinge samenhang gevonden tussen de vijf verschillende vormen van kindermishandeling. Ook is er een relatie met biografische en sociaaldemografische variabelen gevonden bij blootstelling aan kindermishandeling. Het onderzoek vraagt om meer aandacht voor behandeling en preventie. In de toekomst zal uitgebreider onderzoek gedaan worden naar kindermishandeling in Suriname.

Literatuur

 1. Afdeling Jeugdzaken van Korps Politie Suriname (geen datum). Kindermishandeling, een zaak van U én de politie. Paramaribo: Auteurs. (www.korps-politie-suriname.com).
 2. Baartman, H. (2000) Kindermishandeling is een politieke kwestie. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 4 (3) 31–39.Google Scholar
 3. Blom, M., Oudhof, J., Bijl, R. V., & Bakker, B. F. M. (2005). Verdacht van criminaliteit, allochtonen en autochtonen nader bekeken. Cahier 2005-2, wodc en cbs.Google Scholar
 4. Chaffin, M., Kelleher, K., & Hollenberg, J. (1996). Onset of physical abuse and neglect: Risk factors from prospective community data. Child Abuse and Neglect, 20, 191–203.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 5. Douglas, E. M., & Straus, M. A. (2006). Assault and injury of dating partners by university students in 19 countries and its relation to corporal punishment experienced as a child. European Journal of Criminology, 3, 293–318.CrossRefGoogle Scholar
 6. Drake, B., & Pandey, S. (1996). Understanding the relationship between neighborhood poverty and specific types of child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 20, 1003–1018.CrossRefGoogle Scholar
 7. Euser, E. M.,Van IJzendoorn M. H., Prinzie, P., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2011). Elevated child maltreatment rates in immigrant families and the role of socioeconomic differences. ChildMaltreatment, 16 (1) 63–73.CrossRefGoogle Scholar
 8. Felitti, V. J. , Anda, R. F., Nordenberg, D.,Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., Koss,M. P., Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ace) Study. The American Journal of Preventive Medicine, 14, 245–258.CrossRefGoogle Scholar
 9. Garbarino, J. & Sherman, D. (1980). High-risk neighborhoods and high-risk families: The human ecology of child maltreatment. Child Development, 51, 188–198.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 10. Garssen, M. J., Hoogenboezem, J., & Kerkhof A. J. F. M. (2007). Zelfdoding onder Nederlandse Surinamers naar etniciteit. Tijdschrift voor Psychiatrie, 49, 373–381.PubMedGoogle Scholar
 11. Gilbert, R., Kemp, A., Thoburn, J., Sidebotham, P., Radford, L., Glaser, D., & MacMillan, H. (2009). Recognizing and responding to child maltreatment. The Lancet, 373, 167–180.CrossRefGoogle Scholar
 12. Graafsma, T. (2008). Respect en disrespect in de adolescentie. In: C.J.A. Roosen e.a. Adolescenten en respect: Psychotherapie met adolescenten (pp. 2–23). Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 13. Graafsma, T., Kerkhof, A., Gibson, D., Badloe, R., & Van de Beek, L. M. (2006). High rates of suicide and attempted suicide using pesticides in Nickerie, Suriname, South America. Crisis, 27, 77–81.PubMedGoogle Scholar
 14. Hermanns, J., Van Nijnatten, C., Verheij, F., & Reuling, M. (2005). Handboek Jeugdzorg. Deel 2. Methodieken en Programma’s. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 15. Hines, D.A. (2007) Predictors of sexual coercion againstwomen and men: A multilevel, multinational study of university students. Archives of Sexual Behavior, 36, 403–422.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 16. IndexMundi (2008). Countryfacts-South America-Suriname. www.indexmundi.com.
 17. Korps Politie Suriname (geen datum). Wetboek van Strafrecht Suriname. Paramaribo: Auteur. (www.korps-politie-suriname.com)
 18. Lamers-Winkelman, F., Slot, N.W., & Bijl, B. (2007a). Scholieren over Kindermishandeling: Het vu-pi Research Onderzoek. Pedagogiek, 27 (3), 220–235.Google Scholar
 19. Lamers-Winkelman, F., Slot, N. W., Bijl, B., & Vijlbrief, A. C. (2007b). Scholieren over Mishandeling: Resultaten van een landelijk onderzoek naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Amsterdam/Duivendrecht: Vrije Universiteit - pi Research.Google Scholar
 20. Lucente, S. W., Fals-Stewart, W., Richards, H. J.,& Goscha, J. (2001). Factor structure and reliability of the Revised Conflict Tactics Scales for incarcerated female substance abusers. Journal of Family Violence, 16 (4), 437–450.CrossRefGoogle Scholar
 21. Ministerie van Volksgezondheid. (2007). Jongeren en hun gezondheid. Paramaribo, Suriname.Google Scholar
 22. Mooij, R., & Graafsma, T. L. G. (2007).Wonen en werken in Nickerie: ‘s lands wijs ‘s lands eer. wingroep: Nieuw Nickerie.Google Scholar
 23. Newton, R. R., Connelly, C. D., & Landsverk, J. A. (2001). An examination of measurement characteristics and factorial validity of the Revised Conflict Tactics Scale. Educational and Psychological Measurement, 61 (2), 317–335.Google Scholar
 24. Perry, B. D. (2002). Childhood experience and the expression of genetic potential: What childhood neglect tells us about nature and nurture. Brain and Mind, 3, 79–100.CrossRefGoogle Scholar
 25. scp. Sociaal en Cultureel Planbureau. (2001). Nationaal Scholierenonderzoek, een monitor op de toekomst. Google Scholar
 26. Selten, J. P. (2002). Epidemiologie van schizofrenie bij migranten in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie, 44, 665–675.Google Scholar
 27. Straus, M. A. (2004). Cross-cultural reliability and validity of the Revised Conflict Tactics Scales: A study of university student dating couples in 17 nations. Cross Cultural Research, 38 (4), 407–432.CrossRefGoogle Scholar
 28. Straus, M. A., & Savage, S. A. (2005). Neglectful behavior by parents in the life history of university students in 17 countries and its relation to violence against dating partners. Child Maltreatment, 10, 124–135.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 29. Straus, M. A., Hamby, S., Finkelhor, D., Moore, D. W., & Runyan, D. (1998). Identification of child maltreatment with the Parent-Child Conflict Tactics Scales: Development and psychometric data for a national sample of American parents. Child Abuse & Neglect, 22, 249–270.CrossRefGoogle Scholar
 30. Ter Bogt, T., Van Dorsselaer, S. & Vollebergh, W. (2005). Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren.HBSC-Nederland 2005. Utrecht: Trimbos instituut.Google Scholar
 31. Tuomi Jones, N., Ji, P., Beck, M., & Beck, N. (2002). The reliability and validity of the Revised Conflict Tactics Scale (cts2) in a female incarcerated population. Journal of Family Issues, 23 (3), 441–457.CrossRefGoogle Scholar
 32. Unicef Innocenti Research Center. (2000). A league table of child poverty in rich nations. Innocenti Report Card 1. (www.unicef-icdc.org/new/poverty.htm).
 33. United Nations (2006). Convention on the Rights of the Child. Forty-fourth session. Geneva: Committee on the Rights of the Child.Google Scholar
 34. Van Dijk, T., & Oppenhuis, E. (2002). Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Marokkanen en Turken in Nederland. Hilversum: Infomart Beleidsonderzoek in opdracht van Ministerie van Justitie, wodc.Google Scholar
 35. Van IJzendoorn, M., Prinzie, P., & Euser, E. e.a. (2007). Kindermishandeling in Nederland anno 2005: De Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van kinderen en jeugdigen (NPM-2005). Universiteit Leiden, Leiden Attachment Research Program. Den Haag: wodc.Google Scholar
 36. Visser, K. C., & Van den Berg, L.M. (2009). Nickeriaanse Scholieren Over Mishandeling. Resultaten van een onderzoek in het district Nickerie naar de omvang van kindermishandeling onder leerlingen van het voortgezet onderwijs. Amsterdam: Vrije Universiteit. (Verkrijgbaar bij / inzage mogelijk bij de universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Psychologie & Pedagogiek.)Google Scholar
 37. Wang, C. T., & Daro, D. (1998). Current Trends in Child Abuse Reporting and Fatalities: The Results of the 1997 Annual Fifty State Survey. Chicago, il: Prevent Child Abuse America.Google Scholar
 38. World Health Organization (2008). Prevention of child maltreatment. Geneva: who, Department of injuries and violence prevention. Geneve: who. Google Scholar
 39. Yodanis, C. L., Hill, K. A., & Straus, M. A. (2001). Tabular summaries of methodological characteristics of research using the Conflict Tactics Scale. Durham, nc: Family Research Laboratory.Google Scholar
 40. Zirkon (2006). FactsheetsRecht op Onderwijs, Amsterdam: Auteur. (www.milleniumdoelen.nl).

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • L.M. van den Berg
  • 1
 • K.C. Visser
  • 2
 • F. Lamers-Winkelman
  • 3
 • T.L.G. Graafsma
  • 4
 1. 1.faculteit pedagogiek en psychologieVrije UniversiteitAmsterdamThe Netherlands
 2. 2.Zorggroep te BorculoHeeren LooAmersfoortThe Netherlands
 3. 3.preventie en hulpverlening inzake kindermishandelingVrije Universiteit AmsterdamAmsterdamThe Netherlands
 4. 4.klinische psychologieAnton de Kom Universiteit van SurinameSurinameThe Netherlands

Personalised recommendations