Advertisement

Kind & Adolescent

, Volume 31, Issue 4, pp 280–282 | Cite as

Slotbeschouwing

  • Chijs van Nieuwenhuizen
Article
  • 65 Downloads

Het doet mij groot plezier om een slotbeschouwing te mogen schrijven bij dit boeiende en belangrijke themanummer van Kind en Adolescent. Dit themanummer biedt de lezers van ons tijdschrift de uitgelezen kans om op een toegankelijke manier kennis te nemen van de state of the art betreffende verslaving bij jongeren. De gastredacteuren hebben daarbij de nadruk gelegd op artikelen rond alcohol, tabak en cannabis. Terecht leggen zij een link met het feit dat deze middelen niet meer weg te denken zijn in de huidige maatschappij en dat de risico’s nog door menigeen worden onderschat. De negatieve consequenties van overmatig of verkeerd gebruik van dit soort middelen bij – nu nog – gezonde jongeren verdient meer aandacht dan het tot op heden krijgt en ik ben ervan overtuigd dat dit themanummer daar een essentiële bijdrage aan kan leveren.

De opbouw van het themanummer spreekt mij erg aan. Zo wordt in het openingsartikel beargumenteerd dat verslaving een neurobiologische ontwikkelingsstoornis...

Literatuur

  1. Duine, T. J. & Bos, G. J. (2009). Preventie van problematisch alcoholgebruik. Diemen: College voor Verzekeringen. (http://www.cvz.nl/binaries/live/CVZ_Internet/hst_content/nl/documenten/rapporten/2009/rpt0906+preventie+alcoholgebruik.pdf)
  2. Wiers, R. W. (2006). Het ontstaan van verslavingsgedrag bij jongeren : een noodlottige zelfoverschatting van het bewustzijn. Nijmegen : Radboud Universiteit Nijmegen.Google Scholar
  3. ZonMw (2009). Oog(st) voor de toekomst. Resultaten van onderzoek uit de ZonMw programma’s Verslaving en Risicogedrag & Afhankelijkheid. www.zonmw.nl/publicaties.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2010

Authors and Affiliations

  • Chijs van Nieuwenhuizen
    • 1
  1. 1.Universiteit van TilburgTilburgThe Netherland

Personalised recommendations