Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 6, pp 152–156 | Cite as

We moeten eens om tafel: samen aan het werk met gezinnen met meervoudige problemen

 • L. van HalEmail author
 • R. Gilsing
 • M. van der Hoff
Onderzoeksartikel
 • 58 Downloads

Samenvatting

Inleiding: De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) is gericht op een gezamenlijk plan in de hulp en ondersteuning aan gezinnen met meervoudige problematiek, waarbij meerdere personen en instanties betrokken zijn. In dit artikel gaan we in op de samenwerking tussen verschillende partijen binnen 1G1P, in het bijzonder op de rondetafeloverleggen met al die partijen.

Methode: Dit artikel is gebaseerd op een mixed method-onderzoek dat is uitgevoerd in drie regio’s die al langere tijd met 1G1P werkten. Het onderzoek bestond uit een vragenlijstonderzoek onder professionals, verdiepend casusonderzoek op gezinsniveau en reflectieve groepsgesprekken met professionals en beleidsmakers.

Resultaten: Rondetafeloverleggen kunnen volgens dit onderzoek bijdragen aan verbinding tussen alle betrokkenen, aan domeinoverstijgend werken en aan een breed gedragen plan van aanpak voor het gezin. Ook cliënten zijn doorgaans positief over rondetafeloverleggen: zij voelen zich gezien en gehoord. Problemen in de samenwerking komen vaker voor wanneer de veiligheid in het gezin in het geding is, of wanneer 1G1P onvoldoende ingebed is in de houding en werkwijze van (medewerkers van) de betrokken organisaties.

Conclusie: Voor goede samenwerking is het cruciaal dat professionals blijven afstemmen met het gezin en dat alle betrokken partijen de kennis en tijd krijgen om zich de visie van 1G1P eigen te maken en de samenwerking structureel te evalueren.

Trefwoorden

1Gezin1Plan samenwerking domeinoverstijgend cliëntperspectief  professionalperspectief 

Literatuur

 1. 1.
  Gilsing R, Hoff M van der, Hal L van. 1Gezin1Plan in de praktijk: de meerwaarde van 1Gezin1Plan onderzocht. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut; 2018.Google Scholar
 2. 2.
  Mehlkopf P. Een kwestie van goed regelen: over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching. Handreiking bij implementatie. Gouda: JSO Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding; 2008.Google Scholar
 3. 3.
  Hermanns J, Klap A, Smit K, Zwart A. Wraparound Care in de jeugdzorg & implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp. Amsterdam: SWP; 2012.Google Scholar
 4. 4.
  Hattum M van, Hal L van. Meervoudig. Samenwerking tussen hulpverleners in gezinnen met meervoudige problemen. Maatwerk. 2015;16(6):31–3.CrossRefGoogle Scholar
 5. 5.
  Zijden Q van der, Diephuis K. Handleiding Gezinsplan: samenwerken volgens de principes 1Gezin1Plan. Hoogmade: Partners in Jeugdbeleid; 2013.Google Scholar
 6. 6.
  Bolt A, Zijden Q van der. 1Gezin1Plan. Handboek voor de praktijk. Amsterdam: SWP; 2015.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Verwey-Jonker InstituutUtrechtNederland
 2. 2.De Haagse HogeschoolDen HaagNederland
 3. 3.Verwey-Jonker InstituutUtrechtNederland

Personalised recommendations