Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 6, pp 172–173 | Cite as

De aanvangsleeftijd van disruptief gedrag bij klinisch opgenomen jongeren

  • S. B. B. de BoerEmail author
Proefschrift
  • 24 Downloads

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.De FjordCapelle aan den IJsselNederland
  2. 2.Youz HaaglandenDen HaagNederland

Personalised recommendations