Advertisement

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

, Volume 51, Issue 2, pp 38–46 | Cite as

Multidisciplinaire diagnostiek als startpunt voor een gepast zorgtraject voor kinderen met taalontwikkelingsproblemen

 • E. Van Den HeuvelEmail author
 • A. Goeleven
 • M. Breuls
 • J. Vandereet
 • I. Zink
Onderzoeksartikel
 • 30 Downloads

Samenvatting

Niet alleen de ernst, maar ook de uitingswijze van taalontwikkelingsproblemen kan bij kinderen zeer gevarieerd zijn. Bovendien spelen kind-interne en -externe factoren een belangrijke rol en gaan taalontwikkelingsproblemen vaak samen met tekorten in andere ontwikkelingsdomeinen. Het in kaart brengen van mogelijke risicofactoren en comorbiditeiten is essentieel voor het opstarten van een aangepaste behandeling of het bijsturen van een lopend zorgtraject. Voor dit onderzoek werden een systematisch dossieronderzoek en probleeminventarisatie uitgevoerd van 516 kinderen van 1 tot 7 jaar, die tussen 2014 en 2016 aangemeld werden op het Multidisciplinair Universitair Centrum voor Logopedie en Audiologie (MUCLA) van het Universitair Ziekenhuis Leuven met het vermoeden van een taalontwikkelingsprobleem. De bevindingen onderstrepen het belang van het kijken met een multidisciplinaire bril om: 1) taalontwikkelingsproblemen te plaatsen tegen een voldoende ruime achtergrond, 2) onderscheid te maken tussen primaire en secundaire taalproblemen, een taalverschil binnen een meertalige opvoedingscontext en ontwikkelingsdysfasie (OD), en 3) geassocieerde problemen te detecteren. Pas na een multidisciplinair onderzoekstraject kunnen adviezen op maat van het kind geformuleerd worden, rekening houdend met alle ontwikkelingsdimensies. Gerichte doorverwijzing door jeugdgezondheidszorgwerkers is cruciaal bij een vermoeden van taalontwikkelingsproblemen.

Trefwoorden

multidisciplinaire diagnostiek taalontwikkelingsproblemen ontwikkelingsdysfasie comorbiditeit gepaste advisering 

Notes

Dankbetuiging

Wij danken alle collega’s van het MUCLA voor hun bijdrage aan het MUCTAS-model. Verder danken wij studenten Lauren Commers en Eline Lefevre (Logopedische en Audiologische Wetenschappen, KU Leuven) voor medewerking aan de probleeminventarisatie in het kader van hun masterproef en masterstageopdracht.

Literatuur

 1. 1.
  Zink I, Smessaert H. Taalontwikkeling: Stap voor stap. Herentals: Vlaamse Vereniging voor Logopedisten; 2009.Google Scholar
 2. 2.
  Van Den Heuvel E, Goeleven A, Breuls M, Vandereet J, Zink I. Taalontwikkelingsstoornissen: Comorbiditeiten en risicofactoren multidisciplinair in kaart gebracht. Logoped. 2013;26:15–27.Google Scholar
 3. 3.
  Breuls M, Michiels K, Loyez L, et al. Taalontwikkelingsstoornissen: Het belang van multidisciplinaire diagnostiek in functie van een gepaste behandeling. Logoped. 2009;22:38–51.Google Scholar
 4. 4.
  Van de Walle B, Herreman I, Zink I. Protocol Ontwikkelingsdysfasie. 2018.Google Scholar
 5. 5.
  Zink I, Breuls M. Ontwikkelingsdysfasie: Een stoornis die meer aandacht dan namen verdient. Antwerpen: Garant; 2012.Google Scholar
 6. 6.
  Winter K. Numbers of bilingual children in speech language therapy. Int J Biling. 2001;5(4):465–95.CrossRefGoogle Scholar
 7. 7.
  Mostaert C, Smedt H de, Roeyers H. Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen. Signaal. 2012;79:4–11.Google Scholar
 8. 8.
  Scheiris J, Desoete A. De prevalentie van enkele specifieke ontwikkelings- en gedragsstoornissen en hun comorbiditeit. Signaal. 2008;62:4–14.Google Scholar
 9. 9.
  Robinson RJ. Causes and associations of severe and persistent specific language disorders in children. Dev Med Child Neurol. 1991;33:943–62.CrossRefGoogle Scholar
 10. 10.
  Rejnö-Habte Selassie G, Jennische M, Kyllerman M, Viggedal G, Hartelius L. Comorbidity in severe developmental language disorders: Neuropediatric and psychological considerations. Acta Paediatr. 2005;94(4):471–8.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Williams D, Botting N, Boucher J. Language and autism and specific language impairment: Where are the links? Psychol Bull. 2008;134:944–63.CrossRefGoogle Scholar
 12. 12.
  Tomblin B. Co-morbidity of autism and SLI: Kinds, kin and complexity. Int J Lang Commun Disord. 2011;46(2):127–37.CrossRefGoogle Scholar
 13. 13.
  Jansen R. Young children with language difficulties: A dimensional approach. Leuven: KU Leuven; 2017. Proefschrift.Google Scholar
 14. 14.
  Helland WA, Helland T, Heimann M. Language profiles and mental health problems in children with specific language impairment and children with ADHD. J Atten Disord. 2012;4:1–10.Google Scholar
 15. 15.
  Blankenstijn C, Scheper A. Language development in children with psychiatric impairment. Utrecht: LOT; 2003.Google Scholar
 16. 16.
  Sansavini A, Guarini A, Justice LM, et al. Does preterm birth increase a child’s risk for language impairment? Early Hum Dev. 2010;86(12):765–72.CrossRefGoogle Scholar
 17. 17.
  Goorhuis-Brouwer SM, Dikkers FG, Wijnberg-Williams BJ. Bij kinderen met een vermoedelijk geïsoleerde spraak-taalstoornis vaak tevens medische en cognitieve problemen. Ned Tijdschr Geneeskd. 1995;139:73–6.Google Scholar
 18. 18.
  Bishop DVM, Edmundson A. Is otitis media a major cause of specific developmental language disorders? Int J Lang Commun Disord. 1986;21(3):321–38.CrossRefGoogle Scholar
 19. 19.
  Buekers R. Soorten taalontwikkelingsstoornissen en hun samenhang met psychologische, medische en pedagogische factoren in samenwerking met FENAC. SIG studiedag; Gijzegem. 2011.Google Scholar
 20. 20.
  Commers L. Multidisciplinair Classificatiemodel Taal en Spraak (MUCTAS): evolutie in aanmelding en advisering met focus op meertaligheid. Niet gepubliceerde masterproef, Leuven: KU Leuven, 2018; onder leiding van Zink I, Goeleven A, Van Den Heuvel E.Google Scholar
 21. 21.
  Tomblin JB, Records NL, Buckwalter P, Xhang X, Smith E, O’Brien M. Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. J Speech Lang Hear Res. 1997;40(6):1245–60.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Weiss AL. Comprehension of language. In: Singleton NC, Shulman BB, redactie. Language development: Foundations, processes, and clinical applications. 2e druk. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2003.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 • E. Van Den Heuvel
  • 1
  • 2
  Email author
 • A. Goeleven
  • 1
  • 2
 • M. Breuls
  • 1
 • J. Vandereet
  • 3
  • 4
 • I. Zink
  • 1
  • 2
 1. 1.dienst Neus‑, Keel- en Oorziekten en Hoofd- en Halschirurgie, Multidisciplinair Universitair Centrum Logopedie en Audiologie (MUCLA)UZ LeuvenLeuvenBelgië
 2. 2.Faculteit Geneeskunde, Departement Neurowetenschappen, Opleiding Logopedische en Audiologische Wetenschappen en onderzoeksgroep Experimentele Oto-Rino-Laryngologie (ExpORL)KU LeuvenLeuvenBelgië
 3. 3.Expertisecentrum Autisme (ECA)KU LeuvenLeuvenBelgië
 4. 4.Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)UZ LeuvenLeuvenBelgië

Personalised recommendations