Advertisement

Jeugdbeleid

pp 1–5 | Cite as

Verregaande transformatie in Geldrop-Mierlo met het Heppie (t)Huis

  • Femke van AbeelenEmail author
Article

Samenvatting

Jaarlijks kunnen bijna 50.000 kinderen in Nederland voor kortere of voor langere tijd niet thuis wonen. Met deze uithuisgeplaatste kinderen wordt heel wat afgezeuld van de ene instelling of locatie naar de andere.

Het Vergeten Kind heeft met de actie ‘Stop de Carrousel’ veel discussie losgemaakt. De gemeente Geldrop-Mierlo, die zelf geen voorziening voor jeugdhulp met verblijf heeft, nam de uitdaging aan. In deze gemeente werd met geld van Het Vergeten Kind een hypermodern pand neergezet – het Heppie (t)Huis – waar acht kinderen en twee professionals kunnen wonen.

In tegenstelling tot andere voorzieningen voor jeugdhulp met verblijf zijn er voor de gemeente Geldrop-Mierlo geen huisvestingskosten verbonden aan het Heppie (t)Huis. Hierdoor kan de financiering vanuit de gemeente vrijwel geheel besteed worden aan hulp voor jeugdigen. Dit betekent meer kwaliteit voor onze jeugdigen. De gemeente heeft daarbij besloten om vijf jaar lang een jaarlijkse begrotingssubsidie toe te kennen zodat de continuïteit gewaarborgd is.

Dit artikel beschrijft wat het Heppie (t)Huis is, hoe het huis tot stand is gekomen en op welke wijze het Heppie (t)Huis bijdraagt aan de transformatie van jeugdhulp in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Literatuur

  1. Het Vergeten Kind (2018). Stop de Carrousel. https://www.hetvergetenkind.nl/actueel/92/manifest-stop-de-carrousel. Geraadpleegd op: 26 augustus 2019.Google Scholar
  2. Het Vergeten Kind (2019). Het Vergeten Kind. https://www.hetvergetenkind.nl/. Geraadpleegd op: 26 augustus 2019.Google Scholar
  3. NPO (2017). Alicia. https://www.npostart.nl/2doc/22-11-2017/VPWON_1198538. Geraadpleegd op: 26 augustus 2019.Google Scholar
  4. Sonestra (2019). Sonestra. https://sonestra.nl/. Geraadpleegd op: 26 augustus 2019.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.GeldropNederland

Personalised recommendations