Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 12, Issue 4, pp 207–211 | Cite as

Integrale jeugdhulp biedt ‘alles ineen’. Maar wat dan precies?

  • Harrie van LeeuwenEmail author
Article
  • 68 Downloads

Samenvatting

Bij de zorginkoop wordt van zorgaanbieders verwacht dat ze integrale zorg bieden. Het NJi definieert integrale zorg als passend en samenhangend. De roep om integrale zorg komt voort uit de kritiek op het versnipperde en onsamenhangende aanbod van de jeugdhulp. Het is wel nodig om de term integrale zorg onder de loep te leggen. Wat betekent dat precies, en is het wel nodig om altijd integrale zorg te bieden? In dit artikel wordt een integraal denkkader geschetst dat kan leiden tot een enkelvoudig of multifocaal aanbod.

Literatuur

  1. Inkoop Jeugdhulp Rijnmond (2018). http://www.jeugdhulprijnmond.nl/inkoop-2018/. Geraadpleegd op: 15 januari 2018.
  2. NJI (2018). Integrale jeugdhulp, definitie. https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Integralejeugdhulp/Definitie. Geraadpleegd op: 15 januari 2018.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.AbcoudeNederland

Personalised recommendations