Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 5, Issue 4, pp 55–56 | Cite as

Kwaliteit bevorderen met effectieve interventies

  • Trudy Dunnink
Ncj: Nederlands centrum jeugdgezondheid
  • 96 Downloads

Samenvatting

Er worden steeds meer jeugdinterventies ontwikkeld die ook door de jeugdgezondheidszorg (jgz) worden uitgevoerd. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid wil graag stimuleren dat jgz-organisaties bij hun selectie van interventies kiezen voor erkende interventies. Een commissie van onafhankelijke experts beslist of de aan haar voorgelegde interventies erkend worden. Dit erkenningstraject geeft inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van interventies.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Trudy Dunnink

There are no affiliations available

Personalised recommendations