Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 5, Issue 1, pp 55–56 | Cite as

Jgz-richtlijn voor handelen bij vermoeden van kindermishandeling

  • Trudy Dunnink
  • Marga Beckers
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
  • 496 Downloads

Samenvatting

Kindermishandeling heeft ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Het aantal meldingen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) wijst erop dat circa 3 procent van de kinderen in Nederland wordt mishandeld, maar het werkelijke aantal is waarschijnlijk groter. De jeugdgezondheidszorg (jgz) kan bijdragen aan het vroegtijdig signaleren van kindermishandeling en vervolgens begeleiden of verwijzen. De jgz-richtlijnSecundaire preventie van kindermishandeling geeft beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg aanwijzingen voor hun handelen bij vermoedens van kindermishandeling.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Trudy Dunnink
  • Marga Beckers

There are no affiliations available

Personalised recommendations