Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 5, Issue 1, pp 49–51 | Cite as

Kennis over pleeggezin bijeengebracht in digitaal dossier

  • Joanka Prakken
Nederlands Jeugd instituut
  • 490 Downloads

Samenvatting

In Nederland wordt in toenemende mate een beroep gedaan op pleeg-gezinnen, voor kinderen met wie het thuis om uitlopende redenen niet meer gaat. De laatste tien jaar is het aantal kinderen dat voor langere of kortere tijd opgroeit in een pleeggezin verdubbeld naar ruim 23 duizend in 2009. Het Nederlands Jeugdinstituut zet in het digitale dossierPleeggezin op een rij wat er bekend is over pleegzorg.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • Joanka Prakken

There are no affiliations available

Personalised recommendations