Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 12, Issue 6, pp 16–19 | Cite as

Leren wat je wilt in het WALHALLAb

  • Eva Prins
Leerwerkplaats
  • 3 Downloads

Samenvatting

Met zijn leerwerkplaats WALHALLAb in Zutphen weet beeldhouwer Marco Mout samen met zijn team veel vastgelopen jongeren weer op het juiste spoor te krijgen. Zijn recept: oprechte aandacht, uitdagen en dóen. Het initiatief krijgt nu navolging in andere plaatsen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Eva Prins
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations